Íewsletter


ÊÜíôå �ëé� óôï åé�ïíßäéï ãéá íá "�áôåâÜóåôå" ôï íÝï newsletter ìáò
   

 

 

 

The European Network of Women (ENOW) is a voluntary feminist grassroots organization in the European Community.

ENOW works to co-ordinate and initiate action around issues affecting women in the European Union. Members of ENOW are women’s groups and organizations working at European level and participating in campaigns aiming to influence Community Policy on women.
                                                                                            Read more...

 

EAPN FLASH No 172 – 6 November 2006

maid service in nyc No 172 – 6 November 2006

EAPN NEWS
  

Belgium and France organise their first joint meeting of people experiencing poverty
 
For the first time ever, the Belgian Anti Poverty Network, Uriopps Champagne-Ardennes and Uriopps Nord-Pas de Calais joined forces to organise their first joint interregional meeting of people experiencing poverty on 19 October in Brussels. 

Under the theme “How can I cope with every day life?”, people experiencing poverty, social workers as well as social NGOs representatives shared their experiences at the regional and national levels on four key topics: food, clothing and housing; health care and hygiene; employment, training and mobility; and access to culture, leisure and information. 
 Áíáëõôé�Ü...
I. ÅîÝëéîç ÓÏÓ Ãñáììþí
Ç ãñáììÞ ôçò óùìáôåìðïñßáò  ëåéôïõñãåß ðëÝïí �áíïíé�Ü, äÝ÷åôáé �ëÞóåéò �áé ðñïóðáèåß íá ëýóåé ðñïâëÞìáôá �áé èÝìáôá.  Ç ãñáììÞ �áôÜ ôçò åíäïïé�ïãåíåéá�Þò âßáò ìåãÜëùóå óå �ëÞóåéò �áé ðñïóùðé�ü!. 
 Áíáëõôé�Ü...
II. ×ïñçãßåò….


Ôï ðñüâëçìá ìå ôéò ÷ïñçãßåò

 Áíáëõôé�Ü...
Ç ÂÉÁ ÄÅÍ ÅÉÍÁÉ ÐÑÏÓÙÐÉÊÇ ÕÐÏÈÅÓÇ- ÅÉÍÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÈÅÌÁ
 Áíáëõôé�Ü...
8 ôïõ ÌÜñôç, 2006, ëïéðüí, ÊáëçìÝñá ößëç…
 Áíáëõôé�Ü...
ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ ÄÉÊÔÕÏÕ ÃÕÍÁÉÊÙÍ ÅÕÑÙÐÇÓ ÔÏÍ ÌÁÑÔÉÏ
 Áíáëõôé�Ü...
ÅÊÈÅÓÇ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÙÍ 2005
 Áíáëõôé�Ü...
‘ÄéÜëïãïé Öéëßáò’ ËÝóâïò- Äé�åëß 2005
‘ÄéÜëïãïé Öéëßáò’ ËÝóâïò- Äé�åëß 2005
¸�ðáéäåõôé�ü ðñüãñáììá ãéá ôçí ÅéñÞíç �áé ôá Áíèñþðéíá Äé�áéþìáôá, ìå å�ðáéäåõôé�ïýò, ìáèçôÝò �áé íåïëáßïõò, áðü ÅëëÜäá �áé Ôïõñ�ßá.
 
   ËÝóâïò 2005 :  Ïé ìáèçôÝò, ¸ëëçíåò �áé Ôïýñ�ïé,  æùãñáößæïõí ãéá ôçí åéñçíé�Þ óõíýðáñîç.
 Áíáëõôé�Ü...
Ç Áöñé�Þ Ýñ÷åôáé óôçí ÅëëÜäá!
ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ
http://www.mamaafricafestival.com/

Ç Áöñé�Þ Ýñ÷åôáé óôçí ÅëëÜäá! Áõôü �é áí åßíáé ðÜñôõ �áé ìÜëéóôá �áôåõèåßáí áðü ôçí �áñäéÜ ôçò Áöñé�Þò! Ôï Ðåñéâáëëïíôé�ü ÐÜñ�ï Åõáéóèçôïðïßçóçò «Áíôþíçò Ôñßôóçò», óôï ºëéïí ìåôáôñÝðåôáé óå ìéá áðÝñáíôç ìïõóé�Þ üáóç ðïõ èá öéëïîåíÞóåé ôï ìåãáëýôåñï áöñé�Üíé�ï ðÜñôõ ðïõ Ý÷åé ãßíåé ðïôÝ óôç ÷þñá ìáò!
 Áíáëõôé�Ü...
ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ 2006-2007

  Ðñï�áôáñ�ôé�ü Ðñüãñáììá

Ôï Ðñüãñáììá ôùí Óåìéíáñßùí ðïõ á�ïëïõèåß åßíáé �áèïñéóìÝíï ìüíï ãéá ôïí ÓåðôÝìâñç �é Ý÷åé ó�ïðü íá ðëçñïöïñÞóåé ôïõò åèåëïíôÝò �áé ôá óôåëÝ÷ç ðïõ óõíåñãáæüìáóôå óôï Äß�ôõï áëëÜ �áé ôïõò åôáßñïõò ìáò óôá Åõñùðáú�Ü ÐñïãñÜììáôá Equal.

 Áíáëõôé�Ü...
Article by Niki Roubani on lectures Against Racism
In November  2001, the chairman of the Nikos  Poulatzas Institute in Athens, mr.G Tsiakalos, in who is  the Dean of the faculty of Education, in the Aristotelion University of Salonica, gave three lectures against racism.
The first lecture dealt with definition of terms in a functional way in order to assist political activity.
 Áíáëõôé�Ü...
Ðñïó�ëçóç ãéá óåìéíÜñéï 26 Ï�ôùâñßïõ 2006 - ÓôÞñéîç Èýìáôïò âßáò
ÓôÞñéîç Èýìáôïò âßáò, å�ðáéäåõôé�ü óåìéíÜñéï
 Áíáëõôé�Ü...
III. ÐñïãñÜììáôá … Ç óõììåôï÷Þ ìáò óôá ðñïãñÜììáôá Equal �áé óôï «ÔÏÎÏ ÉÉ»

Ç óõììåôï÷Þ ìáò óôá ðñïãñÜììáôá Equal �áé óôï «ÔÏÎÏ ÉÉ»

 Áíáëõôé�Ü...
IV. ÓåìéíÜñéá-ÓõíÝäñéá-Çìåñßäåò………
Ïñãáóìüò ó�Ýøåùí, áíôáëëáãÞò áðüøåùí, óõíåäñßùí. ¢íèñùðïé óõíáíôéïýíôáé, ïñãáíþóåéò Ýñ÷ïíôáé óå åðáöÞ �áé åìåßò öõóé�Ü óõììåôÝ÷ïõìå…óå üóá ìðïñïýìå. Åßíáé ùñáßï íá åðé�ïéíùíåßò! ÅëëÜäá, Êýðñïò, ÂéÝííç, Êßåâï, ÂñõîÝëëåò………  
 Áíáëõôé�Ü...
V. Å�äçëþóåéò …
ÐïëëÝò å�äçëþóåéò. Ðïõ íá ðñùôïðÜåé �áíåßò; ÕðÜñ÷ïõí ðÜíôá ïé ößëïé åèåëïíôÝò ðïõ ðçãáßíïõí, åíçìåñþíïõí �áé ðåñíïýí �áëÜ.
 Áíáëõôé�Ü...
VI. ÓõíáíôÞóåéò
Ôï Äß�ôõï Ãõíáé�þí Åõñþðçò óõíÜíôçóå ôçí Ãåíé�Þ ÃñáììáôÝá ÍÝáò ÃåíéÜò �áé ôçí Ãåíé�Þ ÃñáììáôÝá Éóüôçôáò. ÄéáâÜóôå ôéò åíôõðþóåéò ìáò
 Áíáëõôé�Ü...
VII. Ç �áìðÜíéá ôïõ Body Shop
Ôá åã�áßíéá  ôçò å�óôñáôåßáò ìå ôï Body Shop. Ç å�äÞëùóç óôï �áôÜóôçìá ôçò Åñìïý, ç å�ðáßäåõóç ôùí åñãáæïìÝíùí �áé ç åîÝëéîç ôçò óõíåñãáóßáò ìáò. 
 Áíáëõôé�Ü...
VIII. Åðå�ôáèÞ�áìå…
Ìå ãíþìïíá ôï áßôçìá ðïëëþí ãõíáé�þí  ãéá äïõëåéÜ �áé ôçí ïëïÝíá �áé áõîáíüìåíç áíÜã�ç ãéá óôÝãç ôï ÄÃÅ �Üíåé Ýíá ôïëìçñü âÞìá…
 Áíáëõôé�Ü...
Öùôïãñáößåò áðü ôï �áôáöýãéü ìáò
 Áíáëõôé�Ü...
IX. Ôï Äß�ôõï Ãõíáé�þí Åõñþðçò óáò èõìßæåé.....
 Áíáëõôé�Ü...


07/09/2005

Óôçí åíüôçôá "Áñèñá" ìðïñåßôå íá äéáâÜóåôå ôï �åßìåíï ðïõ áöïñÜ ôçí Ýã�ñéóç åðé÷ïñÞãçóçò ðïõ ëÜâáìå áðü ôç Ãåíé�Þ Ãñáììáôåßá Éóüôçôáò �áèþò �áé ôï íÝï Äåëôßï Ôýðïõ ôïõ Äé�ôýïõ ìáò ó÷åôé�ü ìå ôçí äéáôÞñçóç ôçò ãñáììÞò "Äßðëá óïõ" 
 
 

  06/09/2005
LESVOS-DIKELI 2005
An outstanding success... Peace and cooperation!
  
  
This youth festival brought together 11 teachers and trainers, and 30 children aged 11-12 from Greece and Turkey. They learned through sport and art following a method proposed by the European Network of Women of Greece.  
                                                               more


 
23/04/2005
 


Óôçí åíüôçôá "Áñèñá" ìðïñåßôå íá äéáâÜóåôå ôï íÝï Äåëôßï Ôýðïõ ôïõ Äé�ôýïõ ìáò ðïõ áöïñÜ ôç óõíÜíôçóç - óõæÞôçóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèç�å óôéò 20/04/2005 ìå èÝìá «Âåëôßùóç ôùí èåóìþí ðïõ áöïñïýí ôéò ïé�ïãåíåéá�Ýò ó÷Ýóåéò �áé ôçí âßá �áôÜ ôùí ãõíáé�þí».
 

 ÌÐÏÑÅÉÔÅ ÍÁ ÊÁÔÁÈÅÔÅ ÔÇÍ ×ÑÇÌÁÔÉÊÇ ÓÁÓ ÂÏÇÈÅÉÁ ÌÅ
> ÔÁ×ÕÐËÇÑÙÌÇ (ÅËÔÁ) ÓÔÇ ÄÍÓÇ    Åóôßáò 25, 11526, ÁèÞíá ãéá ôï Äß�ôõï Ãõíáé�þí Åõñþðçò
> ÌÅ ÁÐËÇ ÊÁÔÁÈÅÓÇ ÓÔÏÍ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏ ÔÏÕ ÄÉÊÔÕÏÕ ÓÔÇÍ CITIBANK 5506121835 �áé ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ 064/296033-81
óôï üíïìá ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÊÔÕÏ ÃÕÍÁÉÊÙÍ ÅÕÑÙÐÇÓ


Óå ðåñßðôùóç ðïõ åðéèõìåßôå áðüäåéîç ðáñá�áëïýìå åðé�ïéíùíÞóôå óôï 2107703043 þóôå íá ãßíåé óõíåííüçóç ôçò áðïóôïëÞò ôçò...

       Èá Þôáí ÷ñÞóéìç �áé ðïëý óçìáíôé�Þ ãéá åìÜò �Üèå âïÞèåéá �áé óõíäñïìÞ óáò.  

Ãéá ïðïéáäÞðïôå ðëçñïöïñßá ìçí äéóôÜóåôå íá åðé�ïéíùíÞóåôå ìáæß ìáò óôá 2107703043 (Ãñáììáôåßá) �áèþò �áé óôï [email protected] 
 

       Åõ÷áñéóôïýìå å� ôùí ðñïôÝñùí Äß�ôõï Ãõíáé�þí Åõñþðçò  

    


    
     _____________________________________________________________________